บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.36 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกำหนด กรณีจ่ายเงินค่าบริการที่นำมาใช้ในไทยให้บริษัทต่างประเทศ ต้องรับผิดอะไรบ้าง

           บริษัทผู้จ่ายเงินซึ่งมีการชำระค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร  ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36  ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร  กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา ต้องรับผิดทุกครั้งที่มีการยื่นแบบฯ เป็นรายๆ ไป ดังนี้             1. เสียค่าปรับอาญา ตามมาตรา 90(5) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษไม่เกิน 2,000 บาท แต่อัตราที่ควรเปรียบเทียบปรับ ถ้ายื่นแบบฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา 300 บาท หากเกิน 7 วัน 500 บาท ตามข้อผ่อนปรนการปรับ              2. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม  และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง โดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ไม่ต้องคำนวณเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบกับข้อ 18(3) และ 20(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.81/2542ฯ  
ประกอบกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ เธค ต้อ บริษัทเป็นผู้ผลิตปลากระป๋องส่งออกมีเศษซา