ประกอบกิจการขายรถยนต์ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

          1. เงินได้จากการขาย สำหรับกิจการซื้อมาขายไป ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้            2. หากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป) ประกอบกับ มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทแจก หมวก เสื้อ พวงกุญแจ ให้ผู้แทนจ การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างไร