ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการน้ำมันได้ขายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือขายสินค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปอย่างไรจึงจะถูกต้อง

          ต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีดหรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดี ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) ​
วิธีในการปลดความทุกข์ในใจเพื่อให้ตนเองมี วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางาน