ประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากเป็นผู้ประกอบการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน หรือเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร สำหรับการให้บริการขนส่งทางทะเลโดยเรือเดินทะเล  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้บริการขนส่งระหว่างทะเลกับแม่น้ำในราชอาณาจักรโดยเรือเดินทะเลด้วย  และประสงค์จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่กำหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 81/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 241) พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 521) พ.ศ.2554 
ค่าเสื่อมราคา คือ ประโยชน์ ของการ ทำบัญชี สำหรับ ผู้ประกอบ