ค่าเสื่อมราคา คือ

ค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด

ยื่นแบบ บภ.08 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยัน ประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ต้องจดทะเ