เทศบาลซื้อที่ดินจากบริษัท เมื่อมีการจ่ายเงินค่าที่ดิน จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ ในอัตราร้อยละ 1 ถามว่าเทศบาลเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเอง หรือหักไว้ตามหน้าฎีกา หรือสำนักงานที่ดิน เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย และหักในวันโอนกรรมสิทธิ์ (ยังไม่มีการจ่ายเงิน) หรือจะหัก ณ วันที่มีการจ่ายเงินจริงในแต่ละงวด

          กรณีเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจ่ายเงินค่าขายที่ดินให้แก่บริษัท  เทศบาลมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และสำนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทผู้ขาย ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เทศบาลซื้อที่ดินจากบริษัท เมื่อมีการจ่ายเงินค่าที่ดิน จะหักภาษี ที่จ่าย ไว้ ในอัตราร้อยละ 1 ถามว่าเทศบาลเป็นผู้หักภาษี ที่จ่าย และนำส่งเอง หรือหักไว้ตามหน้าฎีกา หรือสำนักงานที่ดิน เป็นผู้หักภาษี ที่จ่าย และหักในวันโอนกรรมสิทธิ์ (ยังไม่มีการจ่ายเงิน) หรือจะหัก วันที่มีการจ่ายเงินจริงในแต่ละงวด
10 อันดับ ผู้หญิงผิวแทนสุดแซ่บของไทย บริษัทเช่าเครื่องพริ้นเตอร์จากบริษัท ก ไ