เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ลดได้หรือไม่

          เงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อาจงดหรือลดได้
มูลนิธิมีเงินได้จากการขายทรัพย์สินคือรถย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ