บุคคลธรรมดาจะจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องไปจดที่ไหนระหว่างที่ตั้งของสถานประกอบการกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

          จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131) นอกจากนี้ยังสามารถจดทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้​
บริษัทยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลา มีเงิ กรณีหักเงินประกันสังคม