เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลา มีเงินภาษีต้องชำระไม่ถึง 100 บาท แต่คำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระเกิน 100 บาท บริษัทต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร หากเงินภาษีในเดือนภาษีใดเมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับเดือนภาษีนั้น ตามมาตรา 91/17 แห่งประมวลรัษฎากร            กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลา ถึงแม้จะมีเงินภาษีต้องชำระไม่ถึง 100 บาท แต่เมื่อรวมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแล้ว ทำให้มีเงินภาษีต้องชำระเกิน 100 บาท บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในเดือนภาษีนั้น  เนื่องจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร  พร้อมชำระค่าปรับอาญา  ดังนี้                    1.  ยื่นแบบฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับขั้นต่ำกระทงละ    300  บาท           2.  ยื่นแบบฯ เกิน      7 วัน  นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับขั้นต่ำกระทงละ    500  บาท           3.  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด                          เสียค่าปรับขั้นต่ำกระทงละ 1,000  บาท  
หลักเกณฑ์การหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายข้าว บุคคลธรรมดาจะจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้อ