เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้างอาคารในปี 2549 เพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้นำภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารไปใช้หักออกจากภาษีขายทั้งจำนวนแล้ว เมื่ออาคารสร้างเสร็จปี 2551 ต่อมาบริษัทได้ขายอาคารดังกล่าวในปลายปี 2551 บริษัทมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัทสามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร                 กรณีบริษัทขายอาคารดังกล่าวไปภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้ออันเกิดจากการก่อสร้าง ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)                 ดังนั้น  บริษัทขายอาคารที่ก่อสร้างเสร็จปี 2551  ไปในปลายปี 2551  ซึ่งเป็นระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  จึงถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม  บริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมปรับปรุงภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารที่แจ้งไว้เกินในแต่ละเดือนที่ใช้สิทธิหักออกจากภาษีขาย  โดยต้องเสียเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถลดได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ และเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                การขายอาคารดังกล่าว เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน  บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541           3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                บริษัทต้องนำรายได้จากการขายอาคารดังกล่าว มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                               หากบริษัทขายอาคารให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ให้ผู้จ่ายเงินได้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  (บริษัทที่ถูกหักภาษีไว้ ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชี่ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้นั้น) ​
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้างอาคารในปี 2549 เพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้นำภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารไปใช้หักออกจากภาษีขายทั้งจำนวนแล้ว เมื่ออาคารสร้างเสร็จปี 2551 ต่อมาบริษัทได้ขายอาคารดังกล่าวในปลายปี 2551 บริษัทมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร
เคล็ดลับการดูแลตนเองให้สุขภาพที่ดี การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ