บริษัทมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2551 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท ประกอบกิจการขายสินค้าภายในจังหวัด โดยมีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท หรือไม่

          เนื่องจาก ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท (กิจการ SMEs) เป็นการทั่วไป ดังนั้น กิจการ SMEs ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2552 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 466) พ.ศ.2550 จึงได้รับสิทธิยกเว้นกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ด้วย           ทั้งนี้ ได้มีการขยายเวลาการลดอัตราดังกล่าว ดังนี้           ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2556 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2557 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 566) พ.ศ.2556  ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 564) พ.ศ.2556 , พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 603) พ.ศ.2559           ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2560 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 584) พ.ศ.2558  ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 254)
บริษัทมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2551 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท ประกอบกิจการขายสินค้าภายในจังหวัด โดยมีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท หรือไม่
WhatsApp เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ โทรหากันฟรีผ การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ