บริษัทรับจ้างตกแต่งภายใน (รับเหมาทั้งค่าเฟอร์นิเจอร์และค่าแรง) ออกใบแจ้งหนี้แยกกัน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากสัญญารับเหมาตกแต่งภายในเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการตกแต่งภายในตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง การประกอบกิจการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นสัญญารับจ้างทำของที่ผู้รับจ้างตกลงรับทำงานจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
เงินเดือนของพนักงาน WhatsApp เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ โทรหากันฟรีผ