สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

เขียนที่ ...................................................................................................
วันที่..............เดือน........................................พ.ศ............................
หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ................................................. จำกัด ตั้งอยู่....................................................................................................................................................................ซึ่งในหนังสือสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” หรือเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................อายุ................ปี สัญชาติ................. เชื้อชาติ....................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่.............ถนน.........................................ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง......................... อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................................ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับนี้ไว้ต่อกัน ดังนี้ 1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงรับ “ผู้รับจ้าง” เข้าทดลองงานในตำแหน่ง......................................................... แผนก/ฝ่าย...................................................(ลักษณะงานตาม “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง) โดยมีอัตราเงินเดือน/ค่าแรง ระหว่างทดลองงาน เดือนละ วันละ .........................บาท (....................................................................) โดยคิดค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ผู้รับจ้างทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น ตั้งแต่วันที่.........เดือน...............................พ.ศ..................ถึงวันสิ้นสุดวันที่........เดือน..............................พ.ศ...................รวมระยะเวลาการทดลองงานไว้ 119 วัน พร้อมทั้ง “ผู้ว่าจ้าง” สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างที่ได้รับเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป และเงินประกันสังคมตามระเบียบว่าด้วยประกันสังคมถ้าผลการปฏิบัติงานของท่านในระยะทดลองงานไม่เป็นที่พอใจของ “ผู้ว่าจ้าง” “ผู้ว่าจ้าง”สามารถระงับการทดลองงานของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
2. “ผู้รับจ้าง” ตกลงทำงานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกำหนดวันเวลา สถานที่ดังนี้
2.1 วันทำงาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี นิยมเป็นไปตามข้อ บังคับ หรือประกาศของบริษัทฯ เป็นปี ๆ ไป
2.2 เวลาทำงาน 08.00- 17.00 น. เวลาพัก 12.00 น- 13.00 น. รวมเวลากำหนดทำงานปกติ 48 ชม. ต่อสัปดาห์ และสถานที่ที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด อนึ่ง“ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิกำหนดวัน และเวลา ทำงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้แตกต่างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ กำหนดไว้ดังกล่าวได้

3. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างให้ “ผู้รับจ้าง” 2 งวดต่อเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน ส่วนวันที่ 15 เป็นการเบิกเงินยืมเศษหนึ่งส่วนสามของเงินเดือนเท่านั้นการตัดงวดการจ่ายเงินค้าจ้างตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด “ผู้ว่าจ้าง” จะเลื่อนจ่ายถัดมา 1 วัน

4. ระเบียบสวัสดิการสิทธิได้รับการช่วยรักษาพยาบาล การเลิกจ้าง การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ “ผู้ว่าจ้าง” และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ

5. ในระหว่างที่ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ถ้า “ผู้รับจ้าง” มีความประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งการลาออกให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่“ผู้รับจ้าง”จะออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆในระหว่างอายุสัญญาจ้างจะต้องบอกล่วงหน้าโดยยื่นหนังสือ ต่อหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำงาน หาก “ผู้รับจ้าง” ขอลาล่วงหน้า หรือออกจากงานโดยกรณีอื่น ๆ โดยมิได้แจ้งตาม ข้อ 5 บริษัทฯ จะตัดค่าจ้างตามจำนวนวันที่ลา หรือแจ้งไม่ครบ และกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ทอดทิ้งงาน หรือลาออกจากบริษัทฯ โดยมิได้มอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” ให้แก่ผู้รับหน้าที่แทนให้เป็นการเรียบร้อยถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น “ผู้รับจ้าง” และ “ผู้ค้ำประกัน” ของ “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ “ผู้ว่าจ้าง”

6. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้ได้ทันที โดย “ผู้รับจ้าง” ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ และเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 “ผู้รับจ้าง” ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่แจ้งสาเหตุ หรือมีเหตุอัน ไม่สมควรหรือกระทำผิดอันร้ายแรง ฯลฯ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างทันที โดย ไม่จ่ายเงินชดเชยใด ๆ
6.2 “ผู้รับจ้าง” ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือจงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้ รับความเสียหาย
6.3 “ผู้รับจ้าง” ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของ “ผู้ว่าจ้าง”
6.4 “ผู้รับจ้าง” ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
6.5 เมื่อสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง

7. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์ที่จะโอนย้าย แต่งตั้ง หรือถอดถอน “ผู้รับจ้าง” ให้ทำงานในหน้าที่ หรือตำแหน่งต่าง ๆได้ตามความเหมาะสม

8. ถ้า “ผู้รับจ้าง” เห็นด้วยกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ฉบับนี้ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการให้ “ผู้รับจ้าง” ลงรายมือชื่อข้างล่างนี้และมอบให้ ผู้รับจ้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ความทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความ ตลอดจนเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.................................................ผู้ว่าจ้าง
(............................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้รับจ้าง
(............................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(............................................)
เที่ยวยังไงให้ประหยัด แบบไม่สลัดความสนุก ใครคือผู้ใช้ประโยชน์จากการบัญชีบ้าง ?