เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

อายุความการประเมินภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะมีอายุนานเท่าใด

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล               (1) กรณียื่นแบบแสดงรายการไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นรายการ เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี หรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษี อธิบดีจะอนุมัติขยายเวลาการออกหมายเรียกเกินกว่า 2 ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร               (2) กรณีที่มิได้มีการยื่นแบบและแสดงรายการ ประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดระยะเวลาการออกหมายเรียกไว้ จึงต้องใช้กำหนดระยะเวลาตามอายุความทั่วไป เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 193/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีได้ภายใน 10 ปี ตามมาตรา 193/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องออกหมายเรียกแต่ประการใด อายุความเรียกเอาหนี้ภาษีอากรนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการไปเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้ให้นับถึงวันที่เจ้าพนักงานได้แจ้งการประเมินภาษีอากรให้ผู้เสียภาษีทราบจึงมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ตามมาตรา 193/14(5) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์​
ของดีประจำจังหวัดพังงา ถามเพิ่มเติมกิจการใหม่ที่ว่าเป็นกิจการก่