เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีสูญหาย จะต้องทำอย่างไร

          กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนแทน โดยไม่ต้องขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่           กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว/กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ให้ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.1 เพื่อขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสูญหาย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่           กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล ให้ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.2 เพื่อขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสูญหาย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ           กรณีนิติบุคคล (ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ให้ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.3 เพื่อขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสูญหาย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่            กรณีผู้จ่ายเงินได้ (ไม่ใช่สมาคมการค้าหรือหอการค้า ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ให้ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.4 เพื่อขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสูญหาย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของผู้จ่ายเงินได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3)
ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายใ ความแตกต่างของบัญชีภาษีอากรและบัญชีการเง