การวิเคราะห์รายการค้า

เมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องนำรายการค้านั้นมาทำการวิเคราะห์และตีความหมายว่า มีผลกระทบต่อกิจการอย่างไร หรือพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
1.สินทรัพย์
การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสินทรัพยืเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะพิจารณาดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
2.หนี้สิน
การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อหนี้สินขิงกิจการที่จะทำให้หนี้สินกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะต้องพิจารณาจากดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
3.ส่วนของเจ้าของกิจการ
การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะต้องพิจารณาจากดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
4.รายได้
การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
5.ค่าใช้จ่าย
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการว่าเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 
ร้อยราวลักษณะไหนบ้างที่เกิดขึ้นภายในบ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เช่าที่ดินและ