เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาค ซึ่งเป็นรายได้มาจากการบริจาคของบุคคลทั่วไป ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ จะต้องหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างไร

          กรณีโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคของบุคคลทั่วไป  ซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณ            เมื่อโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจ่ายเงินบริจาค  ให้แก่  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้  จึงมีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  โดยต้องใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2 หมายเลข ตามข้อ 10.4(1) และ (2)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและการออกบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551  ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้แก่  เทศบาล  องค์การบริการส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง)  ดังนี้           1.  กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด            2.  กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ดังนั้น  หากโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการจ่ายเงินบริจาค ซึ่งเป็นรายได้มาจากการบริจาคของบุคคลทั่วไป  ถือเป็นเงินนอกงบประมาณนั้น  จึงมีหน้าที่หักและนำส่งภาษีพร้อมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ  ที่จ่าย  โดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
แบบ ภ.พ.20 หาย ชำรุด ต้องทำอย่างไร รับทำบัญชี น่าน