การส่งเอกสารให้สารวัตรใหญ่บัญชี

การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17

1. ระยะเวลาในการแจ้ง
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชีจะต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ

2. เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง
(1) หนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
(2) เอกสารหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้
- สำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ แบบแจ้งเลิก (แบบ ต.1) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาสัญญาร่วมค้า สำเนาสัญญาเลิกค้า สำเนาแบบ ภ.พ.01 ภ.พ.09 ลป.10 และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
- สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาแบบแจ้งเลิกทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน)
สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี

3. สถานที่ยื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ
(1) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ดังนี้
* สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ
* สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 


ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณางานการอนุญาตและรับแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ตามมาตรา 17
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 17 กำหนดว่า “เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชำระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ”โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การรับหนังสือแจ้งฯ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชียื่นหนังสือแจ้งการส่งมอบบัญชีฯ หลังการเลิกประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะรับคำขอพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากธุรกิจ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วันทั้งนี้ หากหนังสือ และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแก้ไขแล้วยื่นใหม่

3. ลงทะเบียนรับคำขอ เจ้าหน้าที่จะส่งลงทะเบียนรับคำขอ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วัน

4. การพิจารณารับแจ้ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการทางทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ และดำเนินการส่งมอบบัญชี แล้วนำเสนอสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน

5. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทราบ หรือหนังสือเตือนให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรณีไม่จัดส่งภายในเวลาตามหนังสือฉบับแรก โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน(Flowchart การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี)

ที่มา http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/
contents/account/files/doc/flowchart_4.doc

เที่ยววิถี Slow Life ค่ำไหนนอนนั่น ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้า โดยระบ