ในการทำลายสินค้าของบริษัทต้องแจ้งกรมสรรพากรทราบหรือไม่อย่างไร

          ต้องทำหนังสือพร้อมทั้งระบุวันเวลา สถานที่ พร้อมทั้งจำนวนสินค้าที่ทำลายแจ้งให้สรรพากรพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทำลาย ตามข้อ 3(3.2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เงินประกันที่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาซ