เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แต่ใบเสร็จรับเงินออกในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ในการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์บริษัทจะใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่รับรองแล้วยื่นประกอบคำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้หรือไม่ เนื่องจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแจ้งว่า ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แต่อนุญาตให้ถ่ายสำเนาโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนา

          เนื่องจากต้นฉบับใบเสร็จอยู่ในความอารักขา หรือความควบคุมของทางราชการ เมื่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอนุญาตให้ถ่ายสำเนาและให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร บริษัทมีสิทธิใช้สำเนาเอกสารดังกล่าวไปยื่นประกอบคำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แต่ใบเสร็จรับเงินออกในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ในการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์บริษัทจะใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่รับรองแล้วยื่นประกอบคำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้หรือไม่ เนื่องจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแจ้งว่า ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แต่อนุญาตให้ถ่ายสำเนาโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินเดือนให้กับพนัก บริษัทยื่นคำร้อง ค.10 ขอคืนเงินเบี้ยปรับ