เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต้องดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

          ไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ตาม แบบ ล.ป.10.3 เพื่อขอแก้ไขชื่อบริษัทภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่สถานประกอบการหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ พร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี) เพื่อขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ตามข้อ 7 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร           หมายเหตุ การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว จะเป็นการแก้ไขฐานข้อมูลของกรมสรรพากรให้ถูกต้อง ซึ่งกรมสรรพากรจะไม่ออกบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ใหม่ เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากร งดออกบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักและ 13 หลัก แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้ หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ประกอบกับแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.3/2555ฯ      
การออมเงินที่คุณเองก็สามารถหางานเสริมได้ ประโยชน์ของโยเกิร์ต