หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบ ก.อ.01 และe-Tax Invoice by Email

          1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ              (1) พัฒนา ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบ ก.อ.01 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ              (2) กำหนดสิทธิ และเปลี่ยนแปลงสิทธิของหัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล สำหรับการพิจารณาคำขอผ่านระบบ ก.อ.01              (3) ส่งข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ) ทุกวัน              (4) จัดทำรายงานผู้ยื่นคำขอที่ได้รับอนุมัติ ไม่ได้รับอนุมัติ ขอยกเลิกหรือถูกเพิกถอน การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email บนระบบ ก.อ.01 สำหรับเจ้าหน้าที่              (5) จัดทำรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email สำหรับให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้ตรวจสอบข้อมูล ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th           2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่                (1) การบันทึกสิทธิและเปลี่ยนแปลงสิทธิ                     หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล มีหน้าที่บันทึกสิทธิสรรพากรพื้นที่หรือผู้ที่สรรพากรพื้นที่มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ ก.อ.01                     กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิหัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ให้แจ้งยกเลิกสิทธิการใช้งานในระบบ ก.อ.01 และแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ               (2) การพิจารณาคำขอ ให้หน่วยพิจารณาคำขอ ปฏิบัติดังนี้                     (2.1) เรียกดูคำขอ และเสนอความเห็น โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย การจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560                            (2.1.1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีภาษี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นไป หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้ต่อรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน30ล้านบาท ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การตรวจสอบรายได้ของผู้ยื่นคำขอ ให้พิจารณาจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 แล้วแต่กรณี                            (2.1.2) ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2555                            (2.1.3) ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และไม่มีประวัติการออกหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะสมของการชำระภาษี ความมั่นคงของกิจการ และผลการตรวจจากแฟ้มรายผู้ประกอบการบนระบบคัดค้นผู้เสียภาษีรายตัว (ทุกประเภทภาษี ) ประกอบการพิจารณา หรืออยู่ในดุลยพินิจของหน่วยพิจารณาคำขอหรือสรรพากรพื้นที่หรือผู้ที่สรรพากรพื้นที่มอบหมาย                             หากผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติ ให้หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล บันทึกความเห็น “เห็นควรไม่อนุมัติ ” บนระบบ ก.อ.01 ช่อง “สำหรับเจ้าหน้าที่ ”                     (2.2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการยืนคำขอหากปรากฏว่า                             (2.2.1) เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แจ้งให้ผู้ยื่นคำขออัปโหลด (Upload) เอกสารฉบับใหม่อีกครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email) ทั้งนี้ กรณีผู้ยื่นคำขออัปโหลด (Upload) เอกสารฉบับใหม่แล้ว แต่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผลบันทึกความเห็น “เห็นควรไม่อนุมัติ ” บนระบบ ก.อ.01 ช่อง “สำหรับเจ้าหน้าที่ ”                             (2.2.2) ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผลบันทึกความเห็น “เห็นควรอนุมัติ ” บนระบบ ก.อ.01 ช่อง “สำหรับเจ้าหน้าที่ ”                (3) การอนุมัติคำขอ ให้สรรพากรพื้นที่ หรือผู้ที่สรรพากรพื้นที่มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาคำขอ ดังนี้                    (3.1) กรณีเห็นด้วยตามความเห็นที่เจ้าหน้าที่เสนอ ให้บันทึกความเห็น “เห็นชอบ ” บนระบบ ก.อ.01 ช่อง “สำหรับผู้ลงนาม ”                    (3.2) กรณีไม่เห็นด้วยตามความเห็นที่เจ้าหน้าที่เสนอ ให้บันทึกความเห็น “ส่งคืนแก้ไขใหม่ ” บนระบบ ก.อ.01 ช่อง “สำหรับผู้ลงนาม ”                    การพิจารณาคำขอ การเสนอความเห็นต่อสรรพากรพื้นที่หรือผู้ที่สรรพากรพื้นที่มอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ยื่นคำขออัปโหลด (Upload) เอกสารถูกต้องครบถ้วน                (4) การแจ้งผลการพิจารณา                    (4.1) กรณีอนุมัติ ให้ส่งหนังสือแจ้งการขอใช้งานระบบ e-Tax Invoice by Email และรหัสยืนยัน (Activate Code) และข้อตกลงจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ยื่นคำขอ ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ยื่นคำขออัปโหลด (Upload) เอกสารถูกต้องครบถ้วน                     (4.2) กรณีไม่อนุมัติ ให้ส่งหนังสือแจ้งไม่อนุมัติคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (แบบ ก.อ.01 ) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ยื่นคำขอ ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่สรรพากรพื้นที่หรือผู้ที่สรรพากรพื้นที่มอบหมายเห็นชอบตามการเสนอไม่อนุมัติ                (5) การยกเลิกและเพิกถอน ให้หน่วยพิจารณาคำขอ ปฏิบัติดังนี้                    (5.1) บันทึกผลการยกเลิกหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ที่ได้รับตามผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                    (5.2) แจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอน                (6) กรณีผู้ได้รับอนุมัติแจ้งลืมรหัสผ่าน ให้หน่วยพิจารณาคำขอตรวจสอบรายการแจ้งลืมรหัสผ่าน (Password) บนระบบ ก.อ.01 ซึ่งจะปรากฏรายการผู้ประกอบการที่แจ้งลืมรหัสผ่านและระบบได้ส่งรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แล้ว และให้ส่งหนังสือแจ้งการขอรหัสผ่าน (Password) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ได้รับอนุมัติ ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขออีกทางหนึ่ง                (7) กรณีผู้ได้รับอนุมัติประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email) ให้หน่วยพิจารณาคำขอดำเนินการ           3. สำนักมาตรฐานกำกับและตรวจสอบภาษี               กำหนดแนวทางการตรวจผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email                        4. สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์               (1) ควบคุม ดูแล บริหารจัดการภาพรวมของระบบบริการผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email               (2) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนาระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ           ตามข้อ 5 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มจ.3/2560 เรื่อง การรับคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
บริษัทเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าวางจำหน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี