เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา บริษัทสามารถนำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

         1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล              การบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนให้แก่ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ มาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535 เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ บริษัทสามารถนำต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน ณ วันบริจาคไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในส่วนที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(น) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา บริษัทสามารถนำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ วันบริจาค เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิส บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิส