เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบธุรกิจขายปลีก ขายส่ง นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องครัว ซื้อที่ดินเพื่อใช้สร้างคลังสินค้า แต่ไม่ได้สร้าง จึงได้แบ่งขายให้กับผู้ซื้อมากกว่า 1 คน มีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                 บริษัทต้องนำรายได้จากการขายที่ดินมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้ดังกล่าวหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการคำนวณกำไรสุทธิจากการขายที่ดินดังกล่าว บริษัทต้องคำนวณราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในวันที่มีการโอน           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                หากบริษัทขายที่ดินให้แก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล  ให้ผู้จ่ายเงินได้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  (บริษัทที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้นั้น)           3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ในราคาตามความเป็นจริงแต่ไม่น้อยกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ หากการประกอบกิจการขายที่ดินดังกล่าวกระทำเป็นการชั่วคราวไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/13(2) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบธุรกิจขายกระดาษถ่ายเอกสารได้ บริษัทประกอบธุรกิจขายยางรถยนต์ และรับจ้า