เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโยบายส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไปโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโอน ค่าย้าย ค่าบริการเลขหมาย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมถึงการลด แลก แจก แถมฟรีบริการ เช่น บัตรโทรศัพท์ เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ถ้าบริษัทไม่เรียกเก็บค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทต้องนำมูลค่าของค่าบริการดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          กรณีบริษัทโอนทรัพย์สินหรือให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าบริการ หรือมีค่าตอบแทนค่าบริการต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทต้องนำค่าตอบแทน ค่าบริการ ตามราคาตลาดในวันที่โอนหรือให้บริการดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโยบายส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไปโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโอน ค่าย้าย ค่าบริการเลขหมาย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมถึงการลด แลก แจก แถมฟรีบริการ เช่น บัตรโทรศัพท์ เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ถ้าบริษัทไม่เรียกเก็บค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทต้องนำมูลค่าของค่าบริการดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโ บริษัทประกอบกิจการให้บริการได้ให้บริการก