บริษัทประกอบกิจการให้บริการรถลีมูซีน ได้ทำสัญญาสัมปทานการขนส่งกับบริษัทโรงแรม ในการจัดบริการรถยนต์และพาหนะแก่แขกของโรงแรมไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่แขกต้องการ โดยบริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำเดือนแก่โรงแรม เป็นจำนวนอัตราร้อยละของรายได้ทั้งหมดที่บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจากแขกซึ่งมี 2 วิธี คือ การจ่ายเงินสดตามอัตราค่ารถที่กำหนดไว้ หรือการใช้เครดิตการ์ดผ่านแผนกบัญชีของโรงแรม ถามว่า รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้บริการรถยนต์และพาหนะแก่แขกของโรงแรมตามข้อเท็จจริงข้างต้นได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร           กรณีโรงแรมมีรายรับจากการให้สัมปทานการขนส่งตามสัญญาระหว่างโรงแรมและบริษัท เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงแรมผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร  ​
บริษัทประกอบกิจการให้บริการรถลีมูซีน ได้ทำสัญญาสัมปทานการขนส่งกับบริษัทโรงแรม ในการจัดบริการรถยนต์และพาหนะแก่แขกของโรงแรมไปยังสถานที่ต่าง ตามที่แขกต้องการ โดยบริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำเดือนแก่โรงแรม เป็นจำนวนอัตราร้อยละของรายได้ทั้งหมดที่บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจากแขกซึ่งมี 2 วิธี คือ การจ่ายเงินสดตามอัตราค่ารถที่กำหนดไว้ หรือการใช้เครดิตการ์ดผ่านแผนกบัญชีของโรงแรม ถามว่า รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
บริษัทประกอบกิจการให้บริการยกเสาเข็ม หรื บริษัทประกอบกิจการให้บริการรักษาคนไข้โรค