เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการเดินเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในประเทศได้รับเงินมัดจำค่าบริการนำเที่ยวจากลูกค้า บริษัทยังไม่ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่ออกใบกำกับภาษีจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินครบก่อนการเดินทาง โดยถือเป็นเงินมัดจำเพราะบริษัทอาจยกเลิกการเดินทางเมื่อลูกค้าน้อยหรือลูกค้ามีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางได้หรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้าขอเงินมัดจำคืน บริษัทสามารถคืนได้โดยไม่ต้องออกใบลดหนี้ได้หรือไม่

          การประกอบกิจการเดินเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทมีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับชำระค่าบริการ ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร            การที่บริษัทได้รับชำระเงินมัดจำถือว่าบริษัทได้รับชำระค่าบริการบางส่วนจากลูกค้าแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาหากบริษัทยกเลิกการให้บริการสามารถออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าได้ ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 18)
บริษัทประกอบกิจการเดินเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในประเทศได้รับเงินมัดจำค่าบริการนำเที่ยวจากลูกค้า บริษัทยังไม่ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่ออกใบกำกับภาษีจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินครบก่อนการเดินทาง โดยถือเป็นเงินมัดจำเพราะบริษัทอาจยกเลิกการเดินทางเมื่อลูกค้าน้อยหรือลูกค้ามีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางได้หรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้าขอเงินมัดจำคืน บริษัทสามารถคืนได้โดยไม่ต้องออกใบลดหนี้ได้หรือไม่
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและม บริษัทประกอบกิจการเป็น Organizer จัดเวที