เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการปลูกพืชสวน - ส้มเขียวหวาน เพื่อขายผลผลิต จึงมีรายจ่ายในการปลูกพืชสวน คือ ค่าต้นพันธุ์ของต้นส้มเขียวหวาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา เช่น ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ จนกว่าต้นส้มจะให้ผลผลิต ในการปลูกต้นส้มบางครั้งต้องมีการปลูกซ่อมแซมต้นส้ม รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          1. รายจ่ายค่าต้นพันธุ์ของต้นส้มเขียวหวาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา เช่น ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ จนกว่าต้นส้มจะให้ผลผลิต ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ให้หักค่าเสื่อมราคา ฯ ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุน ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 โดยจะต้องหักค่าเสื่อมราคา ฯ ตั้งแต่วันที่ต้นส้มให้ผลผลิตพร้อมที่จะขายได้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะมีเงินได้จากการประกอบกิจการแล้วหรือไม่ก็ตาม           2. ในกรณีที่บริษัทซื้อพันธุ์มาปลูกซ่อมแซมต้นส้ม ค่าซ่อมแซมพันธุ์ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ต้นส้มให้ผลผลิต ให้ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน โดยให้หักค่าเสื่อมราคาฯ  แต่สำหรับค่าซ่อมแซมพันธุ์ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ต้นส้มให้ผลผลิตพร้อมที่จะขายได้ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
บริษัทประกอบกิจการปลูกพืชสวน - ส้มเขียวหวาน เพื่อขายผลผลิต จึงมีรายจ่ายในการปลูกพืชสวน คือ ค่าต้นพันธุ์ของต้นส้มเขียวหวาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา เช่น ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ จนกว่าต้นส้มจะให้ผลผลิต ในการปลูกต้นส้มบางครั้งต้องมีการปลูกซ่อมแซมต้นส้ม รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่
บริษัทประกอบกิจการประเภทซื้อมาขายไป โดยซ บริษัทประกอบกิจการผลิต ส่งออก และขายส่งก