บริษัทประกอบกิจการประกันวินาศภัยออกกรมธรรม์ประกันภัย อายุความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้าชำระครั้งเดียว แต่มีผลคุ้มครองไปตลอดอายุกรมธรรม์ บริษัทบันทึกรับรู้รายได้ และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร

          กรณีบันทึกรับรู้รายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยวิธีเฉลี่ยค่าเบี้ยประกันภัยตามอายุความคุ้มครองเป็นรายปี การบันทึกรับรู้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดว่า การคำนวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการนำวิธีการทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมาใช้ด้วย ซึ่งวิธีการทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนี้จะบันทึกรับรู้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจำนวนในปีที่ได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือเฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้เป็นรายปีตามหลักการจับคู่รายจ่ายกับรายได้ก็ได้ <a< />
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทประกอบกิจการประกันชีวิตออกแบบกรมธร บริษัทประกอบกิจการประเภทซื้อมาขายไป โดยซ