บริษัทประกอบกิจการประกันชีวิตออกแบบกรมธรรม์รูปแบบพิเศษ เพื่อสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขว่า กรรมการของบริษัทผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร เมื่อบริษัทผู้กู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันดังกล่าวจะถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการหรือไม่

          เนื่องจากการทำประกันชีวิตดังกล่าวเป็นการทำประกันชีวิตเพื่อประโยชน์ของบริษัทผู้กู้ โดยกรมธรรม์ระบุชื่อบริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกัน อีกทั้งผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้แก่ ธนาคารและบริษัทผู้กู้ กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้เป็นผู้รับประโยชน์ใดๆ จากกรมธรรม์ ดังนั้น เบี้ยประกันที่บริษัทผู้กู้จ่ายไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทประกอบกิจการประกันชีวิตออกแบบกรมธรรม์รูปแบบพิเศษ เพื่อสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขว่า กรรมการของบริษัทผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร เมื่อบริษัทผู้กู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันดังกล่าวจะถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการหรือไม่
บริษัทประกอบกิจการบริหารหนี้ รับซื้อหนี้ บริษัทประกอบกิจการประกันวินาศภัยออกกรมธร