เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ รับซื้อตั๋วเงินมีราคาหน้าตั๋ว 100,000 บาท รับซื้อลดที่ราคา 91,000 บาท ระยะเวลาครบกำหนด 90 วัน บริษัทใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับส่วนลดที่บริษัทได้รับจากการซื้อลดตั๋วเงินเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ตั๋วเงินครบกำหนด บริษัทจะต้องนำส่วนลด จำนวน 9,000 บาท ไปคำนวณเป็นรายรับของบริษัท เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ในอัตราเท่าใด

          รายรับส่วนลดที่บริษัทได้รับจากการซื้อลดตั๋วเงิน เป็นฐานภาษีสำหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามมาตรา 91/5(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทจะต้องนำส่วนลด จำนวน 9,000 บาท ไปคำนวณเป็นรายรับของบริษัทเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3 ตามมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีท้องถิ่น อัตราร้อยละ 10 ของอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ            กรณีส่วนลดที่ได้จากตราสารหนี้หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่ได้จากการซื้อหรือขายตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ให้จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 0.01 ตามมาตรา 5(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 469) พ.ศ.2551            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ในกรณีที่ตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินจะต้องเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 525) พ.ศ.2554
บริษัทประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ รับซื้อตั๋วเงินมีราคาหน้าตั๋ว 100,000 บาท รับซื้อลดที่ราคา 91,000 บาท ระยะเวลาครบกำหนด 90 วัน บริษัทใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับส่วนลดที่บริษัทได้รับจากการซื้อลดตั๋วเงินเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ตั๋วเงินครบกำหนด บริษัทจะต้องนำส่วนลด จำนวน 9,000 บาท ไปคำนวณเป็นรายรับของบริษัท เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ในอัตราเท่าใด
บริษัทประกอบกิจการธุรกิจการส่งออก และเป็ บริษัทประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท