เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน เพื่อให้กรรมการเช่า รายรับที่ได้รับนำไปยื่นรวมเสียภาษีเงินได้ สำหรับค่าผ่อนชำระค่างวดจะบันทึกเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราร้อยละ 5 แต่ค่าเสื่อมราคาที่จะนำมาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527
บริษัทประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ขายสินค้า บริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป ต่อมาประสง