เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมให้กับสถานพยาบาลจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไม่รวมค่าที่พัก โดยอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันที่จ่ายเกินกว่าอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ทางราชการกำหนด และไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า พนักงานจ่ายไปทั้งหมด ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้กับพนักงานเป็นเงินได้ของพนักงานเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ หรือถือเป็นเงินได้ของพนักงานทั้งจำนวน

          หากพนักงานได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่าย ให้แก่ข้าราชการ และไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น บริษัทต้องนำเบี้ยเลี้ยงส่วนที่เกินอัตราดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงานและหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมให้กับสถานพยาบาลจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไม่รวมค่าที่พัก โดยอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันที่จ่ายเกินกว่าอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ทางราชการกำหนด และไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า พนักงานจ่ายไปทั้งหมด ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้กับพนักงานเป็นเงินได้ของพนักงานเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ หรือถือเป็นเงินได้ของพนักงานทั้งจำนวน
บริษัทประกอบกิจการขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ที่ บริษัทประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตรในป