เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงินให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์บริจาคให้กับผู้รับการฝึกที่เป็นคนพิการและมีฐานะยากจนได้ใช้เป็นทุนประกอบอาชีพหลังจากที่จบการฝึก ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไม่เข้าลักษณะเป็นวัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา และองค์การกุศลอื่น ตามมาตรา 47(ก)-(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) บริษัทจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาค มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในกองทุนเพื่ บริษัทบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นค่า