เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้ามาระดมทุน โดยการเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทย มีภาระภาษีที่เกี่ยวกับบริษัท สำหรับเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเป็นนิติบุคคล สำหรับเงินปันผล และเงินได้ที่เกิดจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์อย่างไร

          กรณีเงินได้จากการขายหลักทรัพย์             บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศขายหลักทรัพย์ในไทย มีภาระภาษีดังนี้           ภาษีเงินได้นิติบุคคล การขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท แต่เป็นส่วนของทุนของบริษัท จึงไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ           เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคล มีภาระภาษีดังนี้           1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในไทย                  (1)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                     เงินปันผลดังกล่าวไม่ว่าจะนำเข้ามาในไทย หรือได้รับเงินปันผลในไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร และเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว มิใช่เงินปันผล ซึ่งได้รับจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จึงไม่ได้รับยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(10) แห่งประมวลรัษฎากร               (2)  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ           2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในไทย แต่ได้รับเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร จากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร           กรณีเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์           เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคล มีภาระภาษีดังนี้               1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร               2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศอาจได้รับยกเว้นภาษีหรือลดอัตราภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ​
บริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้ามาระดมทุน โดยการเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทย มีภาระภาษีที่เกี่ยวกับบริษัท สำหรับเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเป็นนิติบุคคล สำหรับเงินปันผล และเงินได้ที่เกิดจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์อย่างไร
บริษัทต้องลดราคาสินค้าลง เนื่องจากสินค้า บริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้า