เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทต้องการทำลายเอกสารบัญชีและเอกสารประกอบการลงรายงานที่มีอายุเกิน 10 ปี จะต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

      ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร เนื่องจากตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดให้ต้องแจ้งกรมสรรพากรในกรณีทำลายเอกสารบัญชี ส่วนการทำลายเอกสารประกอบการลงรายงาน ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ว่า “การเก็บและรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงาน หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สถานประกอบการที่จัดทำรายงานนั้น หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงานแล้วแต่กรณี” ดังนั้น เมื่อบริษัทเก็บรักษาฯ ไว้เกิน 10 ปี จึงสามารถทำลายได้​
บริษัทต้องการจัดตั้งมูลนิธิ โดยจะตั้งชื่ บริษัทต้องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร