เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้ออาคาร แต่ไม่ซื้อที่ดิน และไม่ได้จดทะเบียนการโอนที่กรมที่ดิน บริษัทสามารถนำอาคารมาคิดค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

         หากกรรมสิทธิ์ในอาคารเป็นของบริษัท  บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้  ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นทุน ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร และ ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527
บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท ท. (ถือหุ้นไม่น้อ บริษัทซื้ออาคารพร้อมที่ดินในต่างประเทศ โ