เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อที่ดินของห้างจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี สำนักงานที่ดินไม่ได้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ถูกขายทอดตลาดเป็นนิติบุคคล ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จะแก้ไขอย่างไร

          ที่ดินที่ขายทอดตลาดมีชื่อห้างเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง และเป็นที่ดินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 พร้อมชำระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) ของรายรับจากราคาขายทอดตลาด และให้กรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากร ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อห้างไม่ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ วันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของเงินภาษีที่ไม่ได้ชำระ และเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ภาษีที่มิได้ชำระ ทั้งนี้ ตามมาตรา 89(2) มาตรา 89/1 มาตรา 90(3) และ มาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทซื้อที่ดินของห้างจากการขายทอดตลาดข บริษัทซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้