เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อที่ดิน โดยเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว บริษัทสามารถนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          หากปรากฎหลักฐานระบุชื่อผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธินำรายจ่ายเหล่านั้นมารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่าย ตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าต้นทุนที่ดิน ​
บริษัทซื้อทองมาแจกพนักงานไม่หมดจึงขายทอง บริษัทซื้อที่ดินของห้างจากการขายทอดตลาดข