เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อของขวัญให้ลูกค้า ภาษีซื้อนำมาใช้ได้และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญให้ลูกค้าเพื่อเป็นการรับรองลูกค้า ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)           2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ส่วนการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อครั้ง และนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ​
บริษัทซื้อของขวัญเพื่อรับรองลูกค้า มูลค่ บริษัทซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ