เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเช็คชำระภาษีอากร ไม่ประทับตราบริษัทได้หรือไม่

          ได้ เนื่องจาก ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการรับเงินภาษีอากรเป็นเช็ค พ.ศ.2556 มิได้กำหนดให้เช็คชำระภาษีอากรต้องประทับตราบริษัท แต่ต้องมีลักษณะ เงื่อนไข และข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับเช็คชำระภาษีอากร ดังนี้           1.  มีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  988  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์           2.  เป็นเช็คลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้น  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 15 วัน สำหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วัน สำหรับเช็คประเภท ง. ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า                เว้นแต่ กรณีที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมและทำให้วันสุดท้ายของการรับแบบแสดงรายการและชำระภาษีขยายไปเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้น ให้สามารถรับเช็คประเภท ง. ที่ผู้เสียภาษีเตรียมไว้ก่อนเพื่อชำระภาษี โดยลงวันที่ก่อนวันรับชำระภาษีเกิน 7 วัน ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 วัน ตามข้อ 7.1 ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการรับเงินภาษีอากรเป็นเช็ค พ.ศ.2556           3.  เป็นเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก โดยสั่งจ่าย ดังนี้                (1) กรณีหน่วยจัดเก็บเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อ “บัญชีกรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลังของ ...... (ชื่อหน่วยจัดเก็บ) ......” ไม่ว่าเป็นเช็คประเภทใด ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร”                (2) กรณีหน่วยจัดเก็บที่ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง                     - ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้สั่งจ่ายแก่ “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัด........”                     - ถ้าเป็นเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร”            4.  เป็นเช็คที่มิใช่เช็คโอนสลักหลัง           5.  เป็นเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็ค  หากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น  ผู้ชำระภาษีอากรจะต้องรับภาระดังกล่าว            6.  เช็คฉบับหนึ่งจะรับชำระภาษีอากรประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้            7.  ห้ามรับเช็คที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนภาษีอากรที่จะต้องชำระ            8.  เช็คประเภท ง. ที่จะรับชำระภาษีอากรนั้นจะต้องเป็นเช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีอากรสั่งจ่ายเอง หรือเป็นเช็คสั่งจ่ายของผู้ต้องรับผิดเสียหรือนำส่งภาษีอากรร่วมกันตามกฎหมาย
บริษัทจ่ายเช็คชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่ บริษัทจ่ายเบี้ยปรับให้กองทุนประกันสังคม