เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้ทุกเดือน ต่อมา เดือนตุลาคม พนักงานแจ้งว่า บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย บริษัทจะหยุดหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งได้หรือไม่

          ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้บริษัทคำนวณหักค่าลดหย่อนต่างๆ ตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงสิทธิในค่าลดหย่อนตามแบบ ล.ย.01 (แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน) ไม่ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม หากผู้มีเงินได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี ให้บริษัทคำนวณหักค่าลดหย่อนตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1(2)  ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ และการเปลี่ยนแปลงรายการค่าลดหย่อนดังกล่าว ทำให้ผู้มีเงินได้ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องชำระ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่นำส่งไว้แล้วเกินกว่าภาษีที่ต้องชำระ บริษัทไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 สำหรับผู้มีเงินได้รายดังกล่าว แต่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป บริษัทต้องแสดงรายการการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีเงินได้ทั้งหมดในแบบ ภ.ง.ด.1ก ตามมาตรา 58  และมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ซึ่งต้อ บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนหนึ่งในแต