เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในไต้หวันต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

          ไต้หวันไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร และยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้           ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  ไทยได้มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไต้หวัน  การจ่ายเงินปันผลให้ผู้รับเงินปันผลในไต้หวัน   ซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนและกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ตามข้อ 10 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการจ่ายดอกเบี้ยของไต้หวัน ในอัตราดังนี้                    (ก) อัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินปันผล กรณีถ้าเจ้าของประโยชน์เป็นเจ้าของโดยตรงอย่างน้อยละ 25 ของทุนของบริษัทผู้จ่ายปันผล                    (ข) อัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินปันผล กรณีอื่น ๆ
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้บริษัทที่ฮ่องกงจะต บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท ก จำกัด