เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้พนักงาน เนื่องจากเหตุออกจากงานจะต้องหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

          ค่าชดเชยที่จะได้รับยกเว้นเฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามข้อ 2(51) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ต้องเป็นค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ถ้าเกินกว่านั้นต้องนำมาคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งได้ 2 กรณี คือ                        1. อายุงานครบ 5 ปี มีสิทธิเลือกนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีโดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 252)           2. อายุงานไม่ถึง 5 ปี ต้องนำเงินได้ไปรวมกับเงินเดือน โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  
บริษัทจ่ายเงินค่าใช้สถานที่โฆษณาให้กับโร บริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพนัก