เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าขาออกให้กับ Forwarder มีการเรียกเก็บค่า B/L, D/O ฯลฯ และค่า Supply change คือ ข้อมูลรายละเอียดการขนส่งว่าในเที่ยวนี้ส่งสินค้าไปเท่าใดให้กับลูกค้าของบริษัทที่ปลายทางทราบ หรือเป็นค่าแก้ไขรายการในใบส่งสินค้าไม่ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง ซึ่งบริษัทได้ให้ Forwarder แก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกัน โดยเรียกเก็บค่าโอนข้อมูลปลายทางแยกรายการกับค่าขนส่งสินค้าขาออกระหว่างประเทศ ค่าโอนข้อมูลจะต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราเท่าใด

          ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับจัดทำเอกสาร (Document Charge) ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมใบตราส่งสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าขาออก (B/L Fee) ถือเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ตัวแทนบริษัทขนส่งทางเรือในต่างประเทศ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
บริษัทจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าขาออกให้กับ Forwarder มีการเรียกเก็บค่า B/L, D/O ฯลฯ และค่า Supply change คือ ข้อมูลรายละเอียดการขนส่งว่าในเที่ยวนี้ส่งสินค้าไปเท่าใดให้กับลูกค้าของบริษัทที่ปลายทางทราบ หรือเป็นค่าแก้ไขรายการในใบส่งสินค้าไม่ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง ซึ่งบริษัทได้ให้ Forwarder แก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกัน โดยเรียกเก็บค่าโอนข้อมูลปลายทางแยกรายการกับค่าขนส่งสินค้าขาออกระหว่างประเทศ ค่าโอนข้อมูลจะต้องหัก ที่จ่ายในอัตราเท่าใด
บริษัทจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้า ต้องหักภาษี บริษัทจ่ายเงินค่าจัดงานเลี้ยงเกษียณให้พน