เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าเช่าให้บริษัทในต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          กรณีจ่ายค่าเช่าให้กับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สำหรับประเทศที่มีอนุสัญญาซ้อนกับไทย ต้องดูข้อสัญญาที่ทำไว้กับแต่ละประเทศ เช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม ถือว่าค่าเช่าเข้าลักษณะเงินกำไรจากธุรกิจ เมื่อผู้ให้เช่ามิได้มีสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในไทย ผู้ให้เช่าจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อส่งเงินค่าเช่าไปให้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร            อนุสัญญาภาษีซ้อนบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะถือว่าค่าเช่าเข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิ โดยจะมีคำว่า “เพื่อการใช้ หรือสิทธิในการ ใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์” ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งด้วย             การจ่ายเงินได้ดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าเช่า ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายค่าบริการ
บริษัทจ่ายค่าเช่าให้ชาวต่างชาติที่อยู่ใน บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตหมู่ให้พนัก