เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างคนต่างชาติจากสิงคโปร์มาทำโฆษณาประมาณ 2 เดือน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ได้รับเงินค่าจ้างเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากการรับทำงานดังกล่าวถือเป็นงานบริการส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องนำเงินได้มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 14 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ คือ           1. ผู้รับอยู่ในไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ ซึ่งรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 183 วัน ในปีรัษฎากรที่เกี่ยวข้องและ            2. บริการนั้นได้ให้เพื่อหรือในนามของบุคคลผู้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ และ            3. ค่าตอบแทนหรือเงินได้นั้นมิได้ตกเป็นภาระแก่สถานประกอบการถาวรซึ่งบุคคลผู้จ่ายเงินค่าตอบแทน หรือเงินได้นั้นมีอยู่ในไทย  
บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการหนีไฟ แล บริษัทจ้างชาวต่างชาติมาเป็นพนักงาน เมื่อ