เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน ต่อมาบุคคลดังกล่าวนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาซื้อหุ้นสามัญในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ กรรมการและพนักงานมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบริษัทมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  การคำนวณเงินได้ให้คำนวณจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์นี้  หักด้วยราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) ในวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น              (1) หากหุ้นดังกล่าวมีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป              (2) หากหุ้นดังกล่าวไม่มีราคาขายให้กับประชาชน (Public Offering) ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น            2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               บริษัทผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กรรมการและพนักงาน มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 50(1) และ มาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายให้ตัวแทนจำ บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามั