เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ในต่างประเทศ บริษัทแม่ติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้งานในไทย และเรียกเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ ค่าให้คำปรึกษา และค่าสิทธิ โดยใบแจ้งหนี้แสดงรายจ่ายแยกแต่ละรายการ เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการดังกล่าวมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าบริการดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการของบริษัท และเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ บริษัทสามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ให้พิจารณารายจ่ายแยกเป็นแต่ละรายการ ดังนี้               (1) ค่าบริหารจัดการ ค่าให้คำปรึกษา                      หากไม่มีการถ่ายทอดข้อสนเทศหรือประสบการณ์ความรู้ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสิทธิหวงกัน ค่าบริหารจัดการ ค่าให้คำปรึกษาดังกล่าวเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผู้รับอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินกำไรจากธุรกิจ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆ และหากไม่ได้ดำเนินการผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย ผู้จ่ายเงินก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร                            หากมีการใช้ข้อสนเทศทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นค่าสิทธิตามอนุสัญญาภาษีซ้อน หากผู้รับเงินเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผู้รับเงินเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย ให้เปรียบเทียบอัตราที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ กับอัตราร้อยละ 15 อัตราใดต่ำกว่าให้หักตามอัตรานั้น            3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ค่าบริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ก็ตาม บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร                   ​
บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ในต่างประเทศ บริษัทแม่ติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้งานในไทย และเรียกเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ ค่าให้คำปรึกษา และค่าสิทธิ โดยใบแจ้งหนี้แสดงรายจ่ายแยกแต่ละรายการ เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการดังกล่าวมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร
บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมัน ทำสัญญ บริษัทจัดทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัด พิมพ์