เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมให้บุคคลธรรมดาซึ่งยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงินได้ประเภทใด และต้องนำส่งภาษีด้วยแบบแสดงรายการใด

          เงินส่วนแบ่งของกำไรดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่เมื่อผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในไทยยอมให้ผู้จ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภ บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีนโยบา